• آدرس

    آدرس : اصفهان، نجف آباد، به سمت پلیس راه، بلوار جانبازان، روبروی بانک سپه، کوچه دنا 30

  • ایمیل

    ایمیل : info@khuzestanstone.ir

کارخانه سنگ لایبید

سنگبری خوزستان

کارخانه سنگ لایبید

تاریخچه سنگبری خوزستان
ســنگبری خوزســتان در ســال 1353 تاســیس و شــروع بــه کار نمــود. موسســین یــا بعبارتــی مالکیــن ایــن ســنگبری، متشـکل از 7 نفـر بـود کـه سـابق بـر آن عمدتـا معـدن کار بـوده و نـزد پـدر سـنگ ایـران، اربـاب قنبـر رحیمـی، مشـغول بـه کار بـوده و شـاگردی کـرده بودنـد. در ابتـدا ایـن کارخانـه بـه صـورت سـنتی اداره می‌شـد و بـا حجـم تولیـد کـم و در عیـن حـال تنـوع سـنگی زیـاد) ماننـد سـنگ سـیاه نجـف آبـاد، الشـتر، ازنـا، الیگـودرز، نیریـز، تراورتـن و...( کـه عمدتـا بصـورت درپـوش تولیـد می‌شـد، 
در سـال 1360 ،بـه سـبب کثـرت شـرکا و اختلافـات مـا بیـن آنهـا تصمیـم گرفتـه شـد سـالن جدیـدی در کنـار سـالن قبلـی تاسـیس و شـرکا بـه تعـداد کمتـری تقسـیم شـوند کـه بـه سـنگبری خوزسـتان 1 و 2 نـام گـذاری شـد. رفته رفته با توجه به نیاز بازار، کارخانه از کثرت و تنوع تولید کاست و به تولید یک نوع سنگ پرداخت.
در حـال حاضـر سـنگبری خوزسـتان 1 و 2 بـا مدیریتـی واحـد اقـدام بـه تولیـد و فرآوری سـنگ کریسـتال لایبید (تیـره و روشـن)  در ابعاد پلاک ، کابینت ، فرشی و ... و در تنــوع تولیــدی ســاب، بوشــهمر، چــریم تیشــه، اســکررچ و ... نموده است.
 

سنگبری خوزستان (کارخانه سنگ لایبید) به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی در زمینه فرآوری و تولید انواع سنگ کریستال (سنگ لایبید) در ابعاد پلاک ، کابینت ، فرشی و سایر ابعاد می پردازد. این مجموعه به عنوان یک کارخانه سنگ چینی کریستال در منطقه صنعتی پلیس راه نجف آباد در 20 کیلومتری غرب اصفهان واقع گردیده و آمادگی دارد تا به کلیه خریداران انواع سنگ لایبید، خدمات خود را ارائه دهد.

تماس بگیرید